Со оглед на отворањето во блиска иднина на Центарот за култура и односи со Истокот и Блискиот Исток.
Почнуваме од Македонија. Ве покануваме
На 7 март во 19 часот ви ja презентираме авторотkata Ирена Павлова со својата книга Affituaria ( потстанарka)

In vista dell’apertura di un Centro Culturale di Relazioni con l’Est Europa e il Medi-oriente.
Partiamo dalla Macedonia. Vi invitiamo.
Il 07 Marzo alle 19 vi presentiamo l’autrice Irena Pavlova col suo libro L’affittuaria

Aвторот:
Доаѓам од каде што се среќаваат многу струи од источната и западната култура. Стара и света цивилизација, од која доаѓа Александар Македонски, еден од најпознатите и во исто време прекрасни ликови, кој освоил голем дел од светот. Од Македонија пристигна во Пакистан. Тој првенствено не бил само освојувач; пред сè беше креатор, обединувач и промотор на разни култури, создавајќи нови и модерни градови, каде што цветаше најдоброто од човечката цивилизација.
Тој беше дете на сонцето, како и денешната Македонија.

L’autore:
Provengo da dove si incrociano tante correnti della cultura sia orientale che occidentale. Una civilizzazione antica e sacra, dalla quale proviene Alessandro Macedone, uno tra i più conosciuti e allo stesso tempo magnifici personaggi, che conquistò una grande parte del mondo. Dalla Macedonia è arrivato fino in Pakistan. Non era principalmente solo un conquistatore; innanzitutto era creatore, unificatore e promotore di culture varie istituendo delle città nuove e moderne, dove fioriva il meglio della civilizzazione umana.
Era figlio del sole come lo è ancora oggi la Macedonia.